Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Vårt hållbarhetsarbete

Mer än bara en grön image
Låglyftare utrustad med litiumjonteknik från Linde vid laddningsstationen

Hållbarhet är mer än en grön logotyp eller tjocka hållbarhetsrapporter. Vi på Linde anser att ett genomtänkt hållbarhetsarbete inte bara är positivt för miljön, utan även för våra kunder och medarbetare.

För oss innebär hållbarhet att ta ansvar. Ansvar för att våra produkter är miljövänliga och säkra. Ansvar för att våra kunder ska kunna spara energi, minska utsläpp och ha en hög standard gällande arbetsmiljö genom effektiv materialhantering. Men också ansvar för att utmana oss själva internt med ambitiösa mål för miljövänlig produktion och säker arbetsmiljö. På Linde tror vi på att skapa långsiktigt värde genom att integrera affärsmässiga och miljömässiga mål i det dagliga arbetet.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?
Batteriåtervinning

Vår hållbarhetsstrategi

Många globala utmaningar påverkar miljön, samhället och vårt företag. Vi tar ansvar för vår del av dessa utmaningar genom att exempelvis utveckla hållbara produkter och tjänster. Denna inriktning är avgörande för att säkerställa våra kunders framtida affärsframgång och vår egen lönsamhet.

Våra medarbetare är en viktig framgångsfaktor för hållbarhet. De bidrar aktivt till att vårt företag agerar ansvarsfullt. Grunden för detta sker genom innovativa idéer för att optimera vår organisation och säkerställa att vi erbjuder våra kunder den bästa lösningen.

Vår hållbarhetsstrategi bygger på att:

 • Genomföra en omfattande utvärdering av våra hållbarhetseffekter
 • Tillämpa bästa internationella praxis för hållbarhet inom materialhantering
 • Sträva efter perfektion och kontinuerlig förbättring av hållbarhetsarbetet
 • Kräva ansvarsfullt agerande från alla anställda inom Linde och säkerställa att denna policy följs
 • Främja dialog med våra intressenter, inte minst kunder och medarbetare

Vi ingår i koncernen KION Group som är listade i DAX 50 ESG, ett aktieindex som tar hänsyn till företags sociala och miljömässiga ansvarstagande (Environmental and Social Governance, förkortat ESG).

Framgångar hos EcoVadis

På Linde är vi stolta över att ha tilldelats betyget platinum av den oberoende granskningsorganisationen EcoVadis. Detta placerar oss bland de topp ett procenten av de mest hållbara företagen som granskats av organisationen.

Produktion hos Linde

Miljö

För oss på Linde går miljö och utveckling hand i hand. Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan och har de senaste åren fokuserat särskilt på områdena energi och återvinning. Vår verksamhet är certifierad i enlighet med ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö, ISO 45001 för arbetsmiljö och ISO 3834 för svets. Även våra produktionsanläggningar runt om i Europa är certifierade för att säkerställa hög kvalitet på våra produkter och minimerad miljöpåverkan.

Vårt arbete med de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 är det mest ambitiösa samarbetet för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har enats om. Tillsammans med våra kunder och leverantörer spelar vi en viktig roll för att uppnå de globala målen. Vi har identifierat fyra för oss prioriterade mål som vi valt att lägga störst kraft på och här kan du läsa vad vi gör för att minska vår påverkan.

Vill du veta mer om FN:s globala mål eller vad du kan göra för att minska påverkan? Besök globalamalen.se och läs mer.

Mål: God hälsa och välbefinnande

God hälsa och välbefinnande

 • Riskbedömningar
 • Rutiner kring välbefinnande.
 • Rapportering och utredning av risker, tillbud och olyckor.
 • Skyddsronder
 • Skyddskommittéer
 • Företagshälsovård
 • Friskvårdsbidrag
 • Regelbundna hälsoundersökningar

Mål: Jämställdhet

Jämställdhet

 • Jämställdhetspolicy
 • Nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och mobbing.
 • Lika lön för lika arbete, årlig lönekartläggning.

Mål: Rent vatten och sanitet för alla

Rent vatten och sanitet för alla

 • Har reningsteknik för spillvatten installerat i alla våra tvätthallar.
 • Använder högtryckstvätt för minskad vattenförbrukning.
 • Vi använder endast miljömärka kemikalier i våra tvätthallar.
 • Har invallning för vätskor (t.ex. diesel, spillolja) för att förhindra utsläpp till dag- och grundvatten.
 • Använder skurmaskiner för rengöring av verkstadsgolv.

Mål: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Vi följer kollektivavtal och arbetsmiljölagar.
 • Betalar minst minimilön.
 • Försäkrade medarbete
 • Anställningsavtal med våra medarbetare.

Mål: Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion

 • Utvecklar hållbara och miljövänliga produkter.
 • Säkerställer hållbarhet i vårt leverantörsled.
 • Byter ut kemikalier till mindre miljö- och hälsofarliga kontinuerligt.
 • Har rutiner på plats för att minska vårt CO2-utsläpp från vår fordonspark.
 • Utbildar och hjälper våra kunder att köra truck miljövänligt.
 • Har fullskalig sortering av vårt avfall och skrotning av truckar för optimal avfallshantering.
 • Testar och återanvänder blybatterier i truckar.
 • Återanvänder förpackningsmaterial som t.ex. kartonger.
 • Erbjuder begagnade och korttidstruckar som alternativ till att köpa en ny.
 • Erbjuder olika serviceavtal för att säkerställa driften av truckar hos kund.

Mål: Hållbar energi för alla | Bekämpa klimatförändringen

Hållbar energi för alla | Bekämpa klimatförändringen

 • Använder miljövänlig el från vattenkraft i våra lokaler.
 • Använder miljövänlig uppvärmning som t.ex. fjärrvärme i våra lokaler.
 • Byter ut maskiner, ventilation etc. som drar mycket energi.
 • Har timers på lampor så de släcks automatiskt när ingen befinner sig i lokalen.
 • Vanliga lysrör är ersatta mot LED lysrör som drar mindre energi.
 • Erbjuder litium-jon batterier i våra truckar.
 • Genomför regelbundna energikartläggningar av vår verksamhet för att identifiera förbättringsområden.

Certifikat/Policys

Regelbundna insatser för minskad miljöpåverkan

Vi arbetar aktivt med miljöinsatser inom de områden där vår påverkan är som störst. Det gäller exempelvis utsläpp från vår fordonspark och återvinning av battericeller. Genom regelbundna insatser minskar både koldioxid- och kväveutsläppen och förbrukningen av naturresurser.

Hos oss finns en kemikaliegrupp som arbetar aktivt med kemikaliefrågor – både internt och som stöd för våra kunder. Alla typer av avfall som uppstår i verksamheten sorteras och återvinns på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Möte hos Linde i produktionen

Arbetsmiljö

Ett hållbart företag arbetar inte bara med miljöskydd och säkra produkter. En god arbetsmiljö är också en viktig del av den hållbara utvecklingen. Därför arbetar vi systematiskt med att utveckla våra medarbetare och deras arbetsmiljö.

Utbildning och vidareutbildning

Vi satsar på att utbilda våra medarbetare för att få både individen och verksamheten att ständigt utvecklas. Till exempel fortbildar vi regelbundet våra servicetekniker för att ge en ökad teknisk kunskap om våra produkter och lösningar.

Säkerhet och hälsa

Som arbetsgivare tar vi ett stort ansvar för våra medarbetares hälsa och säkerhet. Det gör vi genom att aktivt arbeta med att förebygga olyckor och minska antalet tillbud inom företaget. Eventuella riskområden identifieras genom t.ex. regelbundna skyddsronder.

Vi arbetar även hälsofrämjande genom att erbjuda företagshälsovård och friskvårdsbidrag.

Hållbara produkter

Effektiv och säker teknik i fokus

Hållbarhetstänket går igen i alla våra produkter. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra truckarnas miljöprestanda, bland annat genom att minska utsläppen från diesel- och gasoltruckar men även genom att satsa på utvecklingen av eltruckar och alternativa energisystem.

Föraren står alltid i centrum i vår produktutveckling. Vår filosofi kring ergonomi bygger på att trucken bokstavligen byggs runt människan. Alla reglage är anpassade till förarens behov samtidigt som aktiva och passiva säkerhetssystem skyddar föraren.

Hur miljövänliga är våra truckar egentligen?

För de kunder som själva vill utvärdera och optimera sin miljöpåverkan finns analyser om våra truckar att tillgå. Dessa bygger på en egenutvecklad metod för livscykelanalys som applicerats på våra olika produkttyper. Både metoden och analyserna är certifierade av TÜV Rheinland.

Samhälle

Hållbarhet innebär också ett samhällsansvar. Genom olika initiativ, bland annat samarbeten med yrkesskolor, förenklar vi möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden. Vi stödjer också projekt inom utbildning, forskning och miljöskydd.

Vill du veta mer?

jessica_16x9ny
QHSE Manager

Jessica Borg