Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Extern integritetspolicy

1. LINDE MATERIAL HANDLING VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Linde Material Handling AB, 556542-4297, (”Linde” eller ”Bolaget”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med den nya dataskyddsförordningen.

I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Linde behandlar personuppgifter om dig i egenskap av att du representerar ett företag som i sin tur är kund/leverantör eller potentiellt blivande kund/leverantör hos Linde. Integritetspolicyn gäller vidare för dig som besöker vår hemsida www.linde-mh-se, och som ansöker om anställning hos oss.

Vid frågor om Lindes integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Bolaget genom att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@linde-mh.se

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSANSVARIG

Linde är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig har utsett Ekonomichef till ”Dataskyddsansvarig”. Dataskydds-ansvarig har bland annat till uppgift att övervaka att Lindes behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du kan kontakta Lindes Dataskyddsansvarig på dataskydd@linde-mh.se

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR LINDE?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Kunder, leverantörer och samarbetspartners

Linde samlar in och lagrar följande information om dig som Linde behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Bolagets åtagande gentemot dig som kund, leverantör eller samarbetspartner.

• Person- och kontaktinformation, såsom namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och titel.

• Uppgifter som du förmedlar till Linde per e-post, när du är aktiv i våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

• Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.

• Betalnings- och köphistorik.

• Kund-, leverantörs och/eller samarbetsavtal.

• Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT m.m.

• Uppgifter om reklamationer och garantiärenden.

• I förekommande fall med anledning av företagsevenemang eller möten tex kostpreferenser, eventuella allergier.

• Uppgifter från närvarosystem om du besöker våra lokaler.

Företagsrepresentanter eller kontaktpersoner för t.ex. kunder, leverantörer eller samarbetspartners

Linde samlar in och lagrar följande information om dig som Linde behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett företag eller organisation.

• Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, epostadress, titel, befattning och arbetsgivare.

• Uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till Linde per e-post, när du är aktiv i våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

• I förekommande fall uppgifter med anledning av företagsevenemang ellermöten som behövs för genomförande t ex kostpreferenser, eventuella allergier.

• Uppgifter från närvarosystem om du besöker våra lokaler.

Dina personuppgifter samlas i regel in från det företag eller organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig genom epostkorrespondens eller annan kommunikation, i samband med att du närvarar på våra företagsevenemang eller möten samt när du är aktiv på våra sociala medier. Linde kan även få personuppgifter om dig från Lindes övriga samarbetspartners. Bolaget använder vidare externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera med t.ex. befattnings- och kontaktinformation.

Potentiella kunder/leverantörer och företagsrepresentanter för potentiella kunder/leverantörer

Linde kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är en potentiell kund till Linde eller att du är företagsrepresentant på ett bolag som är potentiell kund till Linde. Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, epostadress, titel, befattning och arbetsgivare.

Kursdeltagare

Vid genomförande av utbildningar samlas kontaktuppgifter, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning, arbetsgivare och förarbehörigheter för kunder/leverantörer och företagsrepresentanter för potentiella kunder/leverantörer.

Uppgifter som registrerad eller företagsrepresentant med anställda förmedlar till Linde per e-post i samband med utbildningen.

Besökare av Lindes hemsida

I samband med att du besöker Linde hemsida samlar vi in följande information om dig som Linde behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

• Tekniska uppgifter så som IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande (enhetsinformation).

Se även bolagets information om cookies under punkt 11.

Rekrytering (arbetssökande hos Linde)

Linde samlar in följande information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster i Bolaget.

• Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, epostadress,

titel, befattning och arbetsgivare.

• Uppgifter i personligt brev och CV.

• I förekommande fall bild.

• Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med rekrytering.

• Uppgifter från närvarosystem uppsatta i anslutning till och i Lindes lokaler och försäljningslokaler.

Personuppgifter om dig kan överlämnas till oss direkt från dig eller från bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom.

Konsulter

Linde samlar in följande information om dig som vi behöver för att kunna administrera konsultuppdraget:

• Arbetstider och frånvaro om det är relevant för uppdraget.

• Dokumentation om utförandet av uppdraget.

4. VÅR BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER

4.1 För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer i tabellen nedan.

4.2 Kunder, leverantörer och samarbetspartners (inklusive företagsrepresentanter för dessa)

ÄndamålLaglig grund
Kunna hålla kontakten med en representant för företaget t.ex. avseende när leverans av varor eller tjänster ska ske.Behandlingen är nödvändig för Lindes berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte fullgöra avtalet med kunden/leverantören, dvs. företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
Uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Lindes rättsliga förpliktelser.
Möjliggöra marknadsföring och
kommunikation om Lindes varumärke och Bolagets produkter, t.ex. vid nyhetsutskick och utskick av annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till
Bolagets evenemang, möten och
andra sammankomster m.m.
Behandlingen är nödvändig för Lindes
berättigade intresse av att marknadsföra sitt
varumärke, sina varor och andra liknande varor till dig som kund eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
För att genomföra nöjdhetsundersökningar och andra undersökningar rörande Lindes
produkter och kundens köpupplevelse.
Behandlingen är nödvändig för Lindes
berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra sitt varumärke, sina produkter och sin marknadsföring (intresseavvägning).
För att säkerställa betalning och analysera köphistorik i syfte att erbjuda kunder rätt produkter och marknadsföring.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra
avtalet med kunden. Behandlingen är nödvändig för Lindes berättigade intresse av att erbjuda sina kunder en relevant marknadsföring med hänsyn till kundens tidigare köp (intresseavvägning).
För att kunna motta betalning från
kunden vid köp av Lindes produkter,
tjänster och service.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra
avtalet med kunden.
För att kunna bemöta och kompensera
kunden vid reklamationer och
garantiärenden.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra
avtalet med kunden.

4.3 Potentiella framtida kunder, leverantörer, samarbetspartners eller mottagare av brev

Möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Lindes varumärke och produkter, t.ex. utskick av nyhetstidning och annat marknadsförings-material, inbjudan till bolagets evenemang och
andra sammankomster m.m.
Behandlingen är nödvändig för Lindes berättigade intresse av att marknadsföra
sitt varumärke, sina varor och andra liknande varor till dig eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).

4.4 Kursdeltagare

Möjliggöra genomförande av utbildningar och behålla uppgifter om förarbehörigheter för säkerställande av korrekt åberopande av förarbehörigheter efter genomförd utbildning.Avtal om registrerad själv är avtalspart. I övrigt är behandlingen nödvändig för Lindes berättigande intresse av att genomföra utbildningar för kunders anställda förare och för att kunna hålla ordning på vilka personer som genomgått utbildningar och inte (intresseavvägning).

4.5 Besökare av Lindes hemsida

För att säkerställa driften av Lindes hemsida och applikation.

För att kunna utveckla vår hemsida för att anpassa den bättre utifrån hur Lindes hemsida (www.linde-mh.se) används.
Behandlingen är nödvändig för Lindes
berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/samarbets-partners (intresseavvägning).

4.6 Rekrytering (arbetssökande hos Linde)

För att, i samband med rekrytering, kunna avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst samt att säkerställa att aktuell person har nödvändig
kompetens.
Behandlingen är nödvändig för Lindes berättigade intresse av att anställa rätt personal och att säkerställa att kompetenta personer arbetar för Bolaget (intresseavvägning).
• Namn
• Postadress
• Telefonnummer
• E-post-adress
• CV, och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som kan följa av en rekryteringsprocess.
Bolagets berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (intresseavvägning).

5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Linde bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Linde får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av den registrerade om det finns fog för begäran.

För närmare information om hur länge Linde lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Bolaget. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

6. VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTERNA TILL?

Linde lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta följer av en lagstadgad skyldighet eller krävs för att fullfölja våra åtaganden mot dig, kunder och samarbetspartners. Personuppgifter kan emellertid lämnas till Koncernbolag, ägare eller dotterbolag. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte. Av nedanstående tabell framgår situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje partAnledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Leverantör av molntjänstLinde lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster.
Leverantörer och samarbetspartnersLinde kan komma att lämna ut dina person-uppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina person-uppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag som de utför på uppdrag av Linde, t ex vid rekryteringsuppdrag eller eventbolag. Det sker i så fall genom säkerställande att uppgifterna inte lämnas vidare och att det enbart sker behandling för det angivna ändamålet.
Bolag som tillhandahåller finansieringslösningar för kundI de fall en kund är intresserad av finansierings- lösning för sitt köp förmedlar Linde uppgifter om kunden till finansieringsbolag som Linde samarbetar med och som i sin tur ingår avtal och kommunicerar direkt med kunden.
MyndigheterPersonuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
AvyttringFör det fall Linde avser att överlåta hela eller delar av Lindes verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

7.1 Bolaget strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Bolaget överför inte dina personuppgifter till land utanför EU/EES utöver vad som anges nedan. Om person- uppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Bolaget att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

8. SOCIALA MEDIER

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier så som Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Linde är syftet med behandlingen att representanter för befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Linde ska kunna interagera och ha kontakt med Linde via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Lindes kundservice och produkt lättillgänglig genom flera olika kanaler.

Behandlingen är nödvändig för Lindes berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

9. DINA RÄTTIGHETER

Linde ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Linde kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Linde begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Linde kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 8.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Linde behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Linde. När Linde har mottagit din anmälan kommer Linde att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsförings-ändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett register-utdrag från Linde om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 8.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Lindes behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Linde har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

11. ETRACKER

På vår webbplats använder vi tjänster från etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, för att analysera användningsdata. Vi använder inga kakor (cookies) i samband med vår webbanalys med etracker.

Insamlingen och behandlingen av data sker på grundval av bestämmelserna i artikel 6.1 f (berättigat intresse) i EU:s dataskyddsförordning. Vårt syfte i enlighet med dataskyddsförordningen (vårt berättigade intresse) är att optimera vårt onlineerbjudande och vår webbplats. Eftersom våra besökares integritet är viktig för oss anonymiseras eller pseudonymiseras data som potentiellt kan kopplas till en enskild individ, t.ex. IP-adress och inloggnings- och enhets-ID, så fort som möjligt. Dina data används inte för något annat syfte, förs inte samman med andra data och överlämnas inte till tredje part.

De data som tas fram med etracker behandlas och lagras, på uppdrag av denna webbplats leverantör, uteslutande i Tyskland och omfattas därmed av de stränga tyska och europeiska lagarna och standarderna gällande dataskydd. etracker har genomgått en oberoende granskning, certifierats och tilldelats ePrivacyseal, en kvalitetsstämpel på dataskyddsområdet.

Du kan när som helst motsätta dig databehandlingen som beskrivits ovan genom att avanmäla dig från etrackers registrering här.

Mer information om dataskyddet hos etracker hittar du här.

12. GOOGLE ANALYTICS 4

Vi använder Google Analytics 4 på denna webbplats. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Vi använder Google Analytics 4 för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Genom att analysera statistiken kan vi ständigt förbättra våra tjänster och göra vår webbplats ännu mer intressant.

Google Analytics 4 använder så kallade "cookies". Det är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder vår webbplats.

Information om hur du använder webbplatsen, som vi får genom cookies på webbplatsen, överförs regelbundet till Googles servrar och lagras av Google. Det kan inte uteslutas att informationen skickas vidare till servrar hos Google LLC. i USA och lagras där.

När Google Analytics 4 används samlas den IP-adress som överförs av din enhet när du använder webbplatsen alltid in och behandlas. Detta sker som standard i anonymiserad form och helt automatiskt, så att den insamlade informationen inte direkt kan kopplas till en person. Denna automatiska anonymisering sker genom att Google trunkerar den IP-adress som överförs av din enhet inom medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU) eller andra avtalsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vi har fått ditt samtycke till att behandla dina uppgifter i enlighet med artikel 6 stycke 1, paragraf a) i GDPR. Ditt samtycke omfattar även överföring av uppgifter till USA med risk för att myndigheter får tillgång till uppgifterna.

Google utvärderar informationen om användarnas beteende på vår webbplats åt oss, skapar rapporter om detta och använder uppgifterna för att erbjuda oss som webbplatsoperatör ytterligare tjänster i samband med webbplats- och Internetanvändning.

Den förkortade IP-adress som överförs av din webbläsare när Google Analytics 4 används kommer inte att kombineras med andra data som lagras av Google.

Om du inte vill att cookies ska lagras (eller vill inaktivera Google Analytics 4) kan du när som helst här ändra denna inställning med hjälp av vårt verktyg för samtycke till cookies.

Du kan också hindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen. Det är bara att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Om du gör det kommer in IP-adress inte längre att registreras. Du förhindrar också att Google Analytics 4 behandlar dina uppgifter.

Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan funktionen "UserIDs" användas på denna webbplats. Om du har samtyckt till att Google Analytics 4 används i enlighet med artikel 6, stycke 1, paragraf a i GDPR, har skapat ett konto på denna webbplats och loggar in med detta konto på olika enheter, kan dina aktiviteter, inklusive conversions, analyseras över olika enheter.

Gällande dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework. Det säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd, baserat på ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan Google Signals användas på denna webbplats. Det är ett verktyg som används för att generera enhetsövergripande rapporter.

Följande uppgifter samlas in som standard för detta ändamål:

 • Stad
 • Breddgrad (stadens)
 • Längdgrad (stadens)
 • Browserns senaste version
 • Browserns User-Agent-String
 • Märke på enheten
 • Enhetens modell
 • Enhetens namn
 • Operativsystemets senaste version
 • Plattformens senaste version
 • Bildskärmsupplösning

Om du har aktiverat personligt anpassade annonser och kopplat dina enheter till ditt Google-konto kan Google analysera ditt användarbeteende på olika enheter och skapa databasmodeller. Dessa kan användas för enhetsöverskridande s.k. conversions, förutsatt att du samtycker till användningen av Google Analytics 4 i enlighet med artikel 6, stycke 1 paragraf a i GDPR. Vi får inga personuppgifter från Google, endast statistik. Om du vill stoppa den enhetsövergripande analysen kan du inaktivera funktionen "Anpassade annonser" i inställningarna för ditt Google-konto. Följ instruktionerna på denna sida:
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Mer information om Google Signals finns på följande länk:
https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Vi kan också använda funktionen "demografiska egenskaper" i Google Analytics 4 på vår webbplats. Demografiska data är specifik information om grupper av människor.

Baserat på denna funktion kan man skapa rapporter som innehåller information om ålder, kön och intressen (så kallade demografiska egenskaper) hos dem som använder vår webbplats. Uppgifterna kommer från intressebaserad annonsering från Google, Google Display Network och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Du kan när som helst inaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto. Det är dock också möjligt att inaktivera Google Analytics 4 enligt beskrivningen ovan. Det är bara att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information finns här:

Till användarvillkoren: https://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Googles integritetspolicy: https://privacy.google.com/businesses/compliance/#!#gdpr

Till Google (Universal) Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=de

13. CCM 19

På vår webbplats använder vi CCM19, ett verktyg för samtyckeshantering som är en tjänst från Papoo Software & Media GmbH, Auguststraße 4, 53229 Bonn (”CCM19”). Verktyget gör det möjligt för dig att spara din preferens för användning av cookies på den här webbplatsen. Personuppgiftsbehandlingen syftar till att inhämta och dokumentera nödvändiga samtycken till behandling av personuppgifter.

Cookies kan användas vid denna process. Bland annat följande information samlas in och överförs till CCM19 (servern ligger i Tyskland): datum och klockslag då sidan besöktes, ett slumpmässigt id, samtyckesstatus. Du hittar mer information (på engelska) om personuppgiftsbehandlingen med CCM19 på: https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html.

Vi utför ingen egen behandling av personuppgifterna, som sparas som en loggfil. Åtkomst till webbsidebesökarnas loggfiler sker endast enligt överenskommelse och med användarens samtycke. Personuppgifterna överförs inte till någon annan tredje part.

Personuppgiftsbehandlingen utförs för att fullgöra en rättslig förpliktelse på grundval av artikel 6.1 led c i GDPR.

14. COOKIES

Vi använder cookies på vår webbplats. Du hittar all information om våra cookies här. Du kan ändra dina cookieinställningar här .

15. ÄNDRINGAR

Linde har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritets-policy kommer Linde att publicera den justerade Integritetspolicyn på www.linde-mh.se med information om när ändringarna träder ikraft samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.

16. KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta Linde om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Lindes kontaktinformation:

Linde Material Handling AB

Org. nr: 556542-4297

Adress: Box 1305, 701 13 ÖREBRO

E-post: dataskydd@linde-mh.se

Telefon Örebro: +46 19 766 30 00