Webbläsaren du använder är inte kompatibel. Välj en annan webbläsare för att få ut det bästa av vår webbplats.

Energirådgivning från Linde Material Handling

Rätt energilösning i tre steg
Bara det bästa är gott nog: Individuell energirådgivning från Linde Material Handling

Högre energipriser, ökade effektivitetskrav och ambitiösa hållbarhetsmål: Nästan alla branscher idag måste tänka på energiförbrukningen och energikostnaderna. Intralogistiken är en viktig faktor för många företag eftersom truckarna kan står för en stor andel av den totala förbrukningen.

Företagen måste ställa många frågor:

 • Kan vi nå våra mål med befintliga truckar?
 • Finns det effektivare, lönsammare och hållbarare alternativ?
 • Vilket nytt energisystem passar för våra krav?
 • Är den nya lösningen lönsam och framtidssäker?

Individuell rådgivning

Alla företag har egna mål att sträva mot. Sänkta energikostnader, högre produktivitet, lägre CO₂-utsläpp eller uppfyllande av lagkrav. De flesta fall är standardlösningarna otillräckliga för att alla komplexa krav ska tillgodoses. Därför har vi samlat vår kunskap från projekt i många branscher och tillhandahåller den som en rådgivningstjänst. På så sätt utvecklar vi energilösningar som är idealiskt anpassade till varje kunds individuella mål.

Våra energiexperter har stenkoll på hur arbetet utförs i lagret.

Korrekta och individuella råd

Börja nu

Med Energy Quick Check får du med några klick information om vilka tekniker som kan passa för din användningssituation. Resultatet kan analyseras i detalj av Lindes experter och vara utgångspunkt för mer djupgående rådgivning.

Till Energy Quick Check.

Vi säkerställer att hänsyn tas redan från början till specifika faktorer som exempelvis truckantal, nätinfrastruktur, arbetsprocesser eller produktionsmål vid planeringen och införandet. Diesel, gas eller biobränslen, bly-syrabatterier, litiumjondrift eller vätgasbränsleceller: Tillsammans med dig tar vi reda på om övergången till ett annat energisystem lönar sig och vilken lösning som passar dig bäst. Då följer vi en rådgivningsprocess med tre steg:

1. Analys och orientering

Med hjälp av programvaruverktyg analyserar vi din aktuella situation och tar snabbt reda på vilka energisystem som kan vara aktuella för dina uppgifter.

2. Validering och utformning

Vi utför en mer detaljerad utvärdering och bedömer utifrån modellberäkningar, simuleringar och mätningar vilket system som ger de bästa praktiska resultaten.

3. Införande och optimering

Vi utformar det system vi identifierar som lämpligast för din specifika situation och hjälper dig med införandet och processoptimeringar.

Vår rådgivningsmetod i detalj

Sökandet efter rätt energilösning ser olika ut mellan olika företag. Vissa rekommenderas att helt eller delvis byta sina truckar mot andra med helt nya framdrivningssätt. Andra kan med fokuserade åtgärder få hjälp att optimera sitt befintliga system.

Utgångspunkten för rådgivningen är alltid en programvaruassisterad orienteringsanalys. På kortaste tid får du uppgifter om chanser och möjligheter som kanske inte varit uppenbara tidigare. Med vår stegvisa metod får du möjlighet att fortsätta rådgivningen från en punkt som är relevant för dig.

Lindes programvaruassisterade orienteringsanalys avslöjar snabbt chanser och möjligheter för dig att optimera energisystemen.

Steg 1: Analys och orientering

Tillsammans med dig registrerar kundrådgivaren uppgifter om alla ramvillkor för truckarnas arbete, inklusive dina mål för kostnader, produktivitet och hållbarhet. Ett programvarubaserat formulär används och hela steget tar ca 15 minuter. Vi tar hänsyn till alla kriterier som är relevant för dig i valet av energisystem:

 • Antalet truckar, deras typer och deras lastförmåga
 • Användningsvillkor och användningsintensitet
 • Aktuellt energisystem
 • Energiinfrastruktur och tillgängliga energikällor
 • Problem eller optimeringspotential hos truckparken

Rådgivningsprogramvaran jämför informationen med data om kostnader, användningstendenser och utsläpp för alla tillgängliga energisystem. Resultatet är en procentbaserad bedömning hur väl de aktuella energilösningarna motsvarar dina användningsvillkor och mål, samt lösningarnas olika fördelar och nackdelar.

Tillsammans med rådgivaren kan du då jämföra resultatet med dina prioriteringar. Hållbarhet, kostnadsminimering och/eller ökad produktivitet: Våra experter sonderar alla dessa aspekter och tar fram ett faktabaserat underlag inför nästa steg.

Byta eller optimera?

Om din aktuella lösning redan uppfyller dina krav så fortsätter experterna med steg 3 som är optimering. Om övergången till ett annat energisystem är det bästa alternativet så visar vi dig i steg 2 vilka energisystem och komponenter som ger dig önskad avkastning på investeringen och bäst uppfyller dina mål om CO₂-minskning.

Steg 2: Validering och utformning

Investeringsbeslutet om en ny energilösning kan du nu basera på en detaljerad kostnadsberäkning som tar hänsyn till alla påverkande faktorer. På samma sätt behövs konkreta data för CO₂-beräkningarna. Och våra experter använder även här ett databaserat programvaruverktyg. De beräknar kostnaderna och CO₂-utsläppen hos olika kombinationer av de energikomponenter som övervägs.

Beräkningen tar hänsyn till följande data:

 • Arbetskostnader och kostnaden för energibärarna
 • Förbrukning och utsläpp hos alla truckar* med olika energisystem
 • Användningstider, användningsintensitet och utnyttjandegrad för truckarna
 • Kostnader för service och underhåll, tidsåtgång för batteribyten, laddning eller tankning, infrastruktur och utrymmesbehov
 • Investeringskostnader för truckar, batterier, laddare och ny energiinfrastruktur
 • Användning av tillgängliga statliga bidrag och stöd

* Förbrukningar och utsläpp mäts för varje fordonskategori med praktikbaserade och TÜV Nord-certifierade arbetscykler. Programvaran modellerar data för fordonen som används och energisystemen som ska jämföras.

Vid behov mäter vi truckarnas energiförbrukning under drift eller samlar in användningsdata om varje truck. På så sätt kan vi räkna ut vilken kapacitet som behövs hos litiumbatterier och laddare och utforma en laddningsstrategi som är optimalt anpassad till verkligheten.

Våra rådgivare beräknar i detalj totalkostnader och ROI för ditt nya energisystem – så att du har ett rättvisande beslutsunderlag.

Steg 3: Införande och optimering

Om energisystemet har valts hjälper vi dig att ta lösningen i drift och integrera dina processer. Fokus ligger framför allt på optimering och kostnadskontroll hos energiförsörjningen, laddningskoncept och införande av ny infrastruktur. Om du behåller den nuvarande energiformen utvecklar vi åtgärder som optimerar trucksystemet.

Tyngdpunkten varierar beroende på energiform:

 • Förbränningsmotorer: Även för klassisk förbränningsteknik kan vi förbättra hållbarheten hos truckparken, exempelvis genom övergång till dieselbränslen baserade på vegetabilisk olja (HVO) eller biogas. En analys av driftcyklerna kan också medföra optimering av antalet truckar eller minimering av körsträckor.
 • Bly-syrabatterier: Beprövat energisystem som är idealiskt för mindre intensivt arbete. Den som går över till bly-syrateknik behöver ta hänsyn till den extra nätbelastningen och skapa plats för laddningsinfrastrukturen. Om bly-syrabatterier redan används kan kostnaderna sänkas och energieffektiviteten ökas med moderna laddare som har högre verkningsgrad.
 • Litiumjonbatterier: Om du går över till truckar med litiumjonbatterier utvecklar vi tillsammans med dig en lämplig laddningsstrategi. För optimala truckprestanda måste batteristorlek, laddningskapacitet, laddningspauser och användningsplanering stämmas av mot varandra – och det gäller att undvika belastningstoppar.
 • Bränslecell: Truckar med bränsleceller kombinerar hållbarhet och hög tillgänglighet men ställer också höga krav på tankningsinfrastruktur och vätgasförsörjning. Vi hjälper dig att planera och införa din framtida vätgasinfrastruktur.

Bidrag och andra åtgärder som främjar användning av vätgas- eller litiumjonteknik kan sänka kostnaderna som en övergång innebär.

Utnyttja bidrag och intyga hållbarheten

Finansiering och hållbarhet är permanenta delar av vår metod för energirådgivning. Våra experter tar hänsyn till möjliga främjande åtgärder som används i många länder för att öka användningen av litiumjon- eller vätgasteknik. Vi beräknar hur CO₂-mängden när sådana åtgärder används för nya energisystem och optimerade arbetsförlopp.

Överblick över helheten: Koll på processen

Optimal energianvändning begränsas inte till dina truckars framdrivningssystem. Det spelar också stor roll hur truckparken som helhet används. Därför utvecklar vi skräddarsydda strategier för effektivare processer och maximalt utnyttjande av enskilda truckar och hela truckparken.

Om transportvägar kan kortas eller lagertruckar utnyttjas bättre så minskar energibehovet hos varje truck. Högre utnyttjandegrad hos en truck ger möjlighet till en mindre truckpark. Vi hjälper dig gärna att optimera truckparken.

Sänkt energiförbrukning och sänkta kostnader kan också erhållas med grundläggande processoptimering, användning av lagerhanteringsprogramvara och truckledningssystem men även delvis eller fullständig processautomatisering. Våra experter ger dig råd om ditt materialflöde.

Linde erbjuder kompletta lösningar från samma leverantör för alla energisystem.

Allting passar ihop: Lösningar från samma leverantör

Vi levererar egna helhetslösningar för våra energisystem och täcker som lösningspartner in alla områden. Inte bara förbränningsmotorer utan även bly-syra- och litiumbatterier, bränslecellssystem och tillhörande truckar: Du får alla komponenter direkt från Linde. De är optimalt anpassade till den aktuella trucken. Den omfattande tekniska integreringen förbättrar hela systemets verkningsgrad och säkerställer att användarna får ut så mycket som möjligt från varje energilösning.

Läs mer om våra energilösningar här!