Låglyftare utrustad med litiumjonteknik från Linde vid laddningsstationen.

Mer än bara en grön image

Hållbarhet hos Linde


Hållbarhet är mer än en grön logotyp eller tjocka hållbarhetsrapporter. Linde Material Handling lägger in mer i begreppet – en genomtänkt hållbarhetsstrategi som är positiv inte bara för miljön utan även för kunder och medarbetare.

Hållbarhet innebär att ta ansvar. En långsiktigt hållbar anpassning är viktigt hos Linde eftersom den styr våra kunders framgångar och i förlängningen också våra egna. Vi skapar långsiktigt värde genom att integrera affärsmässiga och ekologiska mål i våra vardagliga arbetsuppgifter och aktiviteter.

Ladda ned KION Groups hållbarhetsrapport

Strategi och företagsstyrning

Linde Material Handlings hållbarhetsstrategi

För en ökad hållbarhet och för att skapa ett långsiktigt värde har Linde utvecklat en hållbarhetsstrategi:

  • Genomföra en omfattande utvärdering av våra hållbarhetseffekter
  • Tillämpa bästa internationella praxis för hållbarhet inom materialhantering
  • Sträva efter perfektion och kontinuerlig förbättring av hållbarhetsarbetet
  • Kräva ansvarsfullt agerande från alla anställda inom Linde och säkerställa att denna policy följs
  • Främja dialog med våra intressenter, inte minst kunder och medarbetare

Framgångar hos EcoVadis

Sedan 2012 har Linde kontrollerats och certifierats av den oberoende leverantören EcoVadis . Med betyget Silver hör Linde till de översta fem procenten av de bedömda företagen i sin jämförelsegrupp. Kontrollen utgår från ett analyssystem med 21 kriterier inom de fyra områdena miljö, arbetsvillkor, etik och affärsmetoder/inköpskedjor. Metoden baseras på internationella standarder för hållbarhet, exempelvis Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och hållbarhetsstandarden ISO 26000.

Miljöskydd

Lindes hållbarhetsanpassningar återkommer i miljövänliga och säkra produkter. De hjälper våra kunder att spara energi, minska sina utsläpp och uppfylla höga krav på arbetssäkerhet. Men även på operativ nivå sätter vi upp höga mål för miljövänlig produktion och en säker arbetsmiljö. Därför har Linde infört en omfattande HSE-styrning (Health, Safety, Environment).

Hur gör vi för att följa miljöskyddsdirektiven?

Vår verksamhet är certifierad i enlighet med ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö och ISO 3834 för svets. Lindes fabriker runt om i Europa är certifierade för att säkerställa hög kvalitet på våra produkter och minimera miljöpåverkan.

Regelbundna miljöinsatser för minskade utsläpp

Linde arbetar aktivt med miljöinsatser där vår påverkan är som störst. Det gäller exempelvis utsläpp till luft från vår fordonspark och återvinning av battericeller . Med regelbundna insatser minskar både koldioxid- och kväveutsläppen.

Hos oss finns en kemikaliegrupp som arbetar med kemikaliefrågor – både internt och mot kunder. Alla typer av avfall som uppstår i verksamheten sorteras och återvinns på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Certifikat

Arbetsgivare

Nöjda medarbetare är nyckeln

Ett hållbart företag arbetar inte bara med miljöskydd och säkra produkter. Även medarbetarna spelar en viktig roll i Lindes hållbarhetspolicy. Hos Linde Material Handling fokuserar personalarbetet därför på att säkra och systematiskt utveckla personalen.

Systematisk utbildning och vidareutbildning

Linde Material Handling satsar på utbildning av sina medarbetare för att få både individen och verksamheten att ständigt utvecklas. Till exempel fortbildar vi regelbundet våra servicetekniker för att ge en ökad teknisk kunskap om våra produkter och lösningar.

Arbets- och hälsoskydd

Som arbetsgivare tar Linde Material Handling ett stort ansvar för medarbetarnas hälsa. Arbetsskydd och hälsoskydd har högsta prioritet. Vi främjar aktivt medarbetarnas hälsa och har satt upp mål för att förebygga olyckor och minska antalet tillbud inom företaget.

"Vision Zero – Safety in your World"

Linde har med ”Vision Zero – Safety in your World” satt upp ett mål att eliminera arbetsplatsolyckorna inom företaget och även hjälpa våra kunder att nå målet.

Produkter

Effektiva och säkra tekniker i fokus

Hållbarhetstanken omfattar alla produkter från Linde. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra truckarnas miljöprestanda. Det gäller framför allt att minska utsläppen från diesel- och gasoltruckar. Men även högpresterande eldrivna truckar med låg energiförbrukning och utveckling av alternativa drivningar är relevant.

Vid produktutvecklingen står föraren i centrum: Lindes ergonomifilosofi betyder att maskinen bokstavligen byggs runt människan. Alla reglage är anpassade till förarens behov och styrs intuitivt. Aktiva och passiva säkerhetssystem skyddar hälsan och förebygger olycksfall.

Hur miljövänliga är motviktstruckar, staplare och dylikt?

Lindekunder som själva vill utvärdera och optimera sin miljöpåverkan får uppgifter som hjälper dem bedöma miljöprestationerna. I en heltäckande process har Linde tillsammans med en extern part utvecklat en egen metod för livscykelanalys, och de viktigaste produkttyperna har bedömts med den – från låglyftare till dieseltruckar. Såväl metoden som de sju ekolivscyklerna har godkänts. I livscykelinventeringen registreras alla ingående och utgående material och energier samt de utsläpp som uppstår i processkedjan.

Med ytterligare tjänster – exempelvis begagnade truckar och hyrtruckar – har Linde utvecklat ett kretslopp där produkter och tjänster samspelar och stärker varandra. På så sätt kan begagnade fordon återanvändas, och vi kan föreslå nyinköp till både nya och befintliga kunder.

Samhälle

Hållbarhet innebär också ett samhällsansvar. Med en mängd initiativ, bland annat samarbeten med yrkesskolor för att göra det enklare att få in en fot på arbetsmarknaden. Vi stödjer också projekt inom utbildning, vetenskap och miljöskydd.

Vill du veta mer?

Kvalitets- och miljöchef

Jessica Borg